Thailand Tourism Congress 2022

ภูเก็ตจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 หวังภาครัฐสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในอนาคต

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดให้มีพื้นที่ระดมสมอง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ Thailand Tourism Congress 2022 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Beyond Resort Kata Beach หาดกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการจัดสัมมนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวแบบส่วนร่วม” โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงและข้ามภาค” โดยคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าด้านตลาดภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถอดบทเรียนท่องเที่ยวไทยในวิกฤตโควิด 19 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ Update & Understand China Policy: Impact for Thai Tourism รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย เป้าหมายสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนหัวข้อ Future of Global Tourism โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หัวข้อ ESG & Sustainable Tourism โดยดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ Inclusive Tourism: Tools of Income Distribution to Local โดยผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หัวข้อ Thailand Competitive Advantages for Medical & Wellness Tourism โดยนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดี เอ็มเอส เวลเนส คลินิก หัวข้อ Tourism Regulatory Guillotines: Pathway for Competitive Advantages โดยคุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การเสวนาเรื่อง Data Set for Tourism Dashboard และการเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์สร้างประเทศไทยเป็นหมุดหมายไมซ์ของโลก
วันที่ 2 ของการจัดงาน มีการประชุมกลุ่มย่อยกลั่นยุทธศาสตร์ รวม 6 กลุ่ม ดังนี้ Thailand Digital Tourism Platform โดยวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Thailand Tourism Sustainable Roadmap โดยคณะการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร Thailand Inclusive Tourism By Social Innovation Roadmap โดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Tourism Regulatory Guillotines Roadmap โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand Medical & Wellness Tourism Competitive Strategies
โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Thailand Gastronomy & Cultural Tourism Strategies โดยคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ทั้ง 6 กลุ่ม ในวันที่ 3 ของการจัดงานต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ ปัจจัยสู่ความสำเร็จสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศไทย
ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และตัวแทนสมาคมวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย กว่า 300 คน เข้าผนึกกำลังกันระดมความคิดเห็นร่วมร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถเสริมสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในการท่องเที่ยวโลก
พร้อมทั้งสามารถสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อมูล และองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก และสามารถสร้างเครือข่ายของหน่วยงานสำคัญทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อความเข้มแข็งในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 610365-6 Page FB:Phuket Tourist Association