Author Archives: ptaadmin

Thailand Tourism Congress 2022

ภูเก็ตจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 หวังภาครัฐสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในอนาคต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดให้มีพื้นที่ระดมสมอง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ Thailand Tourism Congress 2022 เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Beyond Resort Kata Beach หาดกะตะ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการจัดสัมมนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวแบบส่วนร่วม” โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงและข้ามภาค” โดยคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าด้านตลาดภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถอดบทเรียนท่องเที่ยวไทยในวิกฤตโควิด 19 ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ Update & Understand China Policy: Impact for Thai…