Tag Archives: MICE

TCEB สำนักภาคใต้ เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า”

ทีเส็บ สำนักภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” อัดงบประมาณเดินหน้าให้ประชุมภายในประเทศ และเร่งรณรงค์องค์กรเอกชน จัดประชุมสัมมนาและให้รางวัลพนักงานเดินทางในประเทศ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ตลาดไมซ์จากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนาจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในประเทศไทยได้ อีกทั้งจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดประชุม อบรมสัมมนา และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมในประเทศ ทีเส็บจึงเร่งจัดทำโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” เพื่อส่งเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ผ่านการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานแก่องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการไมซ์ที่มีแผนจะจัดประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) งานสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) หรือกิจกรรมอื่นๆ…

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ TCEB จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประโยชน์

TCEB-PTA

คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ สสปน.ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ กับ TCEB” พร้อมแนะนำนวัตกรรมการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัล โดยฝ่าย MICE Inteligence และนวัตกรรมของ TCEB เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดาราเธียเตอร์ ชั้น G โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 รายเข้ารับฟัง และสอบถามรายละเอียดการรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป