นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และคณะ เข้าพบคุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้ประกาศนโยบาย Ignite Thailand และได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่สำคัญที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหลัก และสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
เพื่อให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และคณะเข้าพบเพื่อหารือและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอันดามัน
โดยนำเสนอวาระการหารือ
1.การพัฒนาระบบ Travel Link บนความร่วมมือกับสำนักงานข้อมูลขนาดใหญ่  (องค์กรมหาชน) และองค์กรเอกชนจังหวัดภูเก็ต
2.ข้อเสนอการรายงานผู้เข้าพักในระบบ ตม. 30 และ รร. 4 ผ่านระบบดิจิทัล
3.การจัดการประชุม Global Sustainable Tourism Conference 2026  รวมถึงความคืบหน้าของ EU Green Claim Directive
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนานักท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดภูเก็ต