สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน/ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง และให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้บริหารโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตาม “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมาย

…………………………

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสถาบันขงจื้อภูเก็ตสนับสนุนกิจกรรมด้านภาษาจีน

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Dr.Yang Wenbo ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายกฤณภัช อัศวธีระ เลขานุการสถาบันขงจื้อภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน จัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน และแลกเปลี่ยนการศึกษา พร้อมทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันลงนาม

…………………………………………

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสายการบินแอร์เอเชีย
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสายการบินแอร์เอเชีย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับสายการบินแอร์เอเชีย

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ตัวแทนนายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเซียเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อส่งเสริมและร่วมมือด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และต่อสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต อันเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรทั้งสอง ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และของจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกันดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
  2. เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงการตลาด และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์เชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย
  3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร ในการออกแบบสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเชิญบุคลากรในแต่ละองค์กรร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  4. สนับสนุนกิจกรรมหลากหมายมิติ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต