นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ (Working Group Meeting)

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
เข้าร่วมประชุมระดับปฏิบัติการ (Working Group Meeting) สมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 ณ จังหวัดภูเก็ต (The 25th ITOP Forum,2024)
ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต