India Roadshow

เรียน  สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  Phuket Road Show to India 2022 ระหว่างวันที่  2-5 สิงหาคม 2565
•  วันที่  2 สิงหาคม  2565   ณ เดลลี
•  วันที่  4 สิงหาคม   2565  ณ มุมไบ
•  วันที่  5  สิงหาคม  2565  ณ บังกะลอร์
สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันได้ที่  https://forms.gle/6R5t4NprvE1PATjDA
ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน   2565 เวลา 10.30  น.
👉ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 35,000.- บาท  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
👉 รับจำนวนจำกัด  30 หน่วยงาน (1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน)  บุคคลที่  3  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ  5,000 บาท
👉ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)
ขอแสดงความนับถือ
(นายภูมิกิตติ์   รักแต่งาม)
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต