Thailand Tourism Congress เยือนอยุธยา จัดมินิ TTC การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในหัวข้อ “Tourism for ALL”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรม Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อผู้ชรา และผู้ทุพพลภาพ ให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้อย่างทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ

งานนี้ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล)  ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของการท่องเที่ยวไทย” ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Thailand Accessible Tourism” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และ คุณเอกชัย วรรณแก้ว บัณฑิตจิตรกรไร้แขน-ครูสอนศิลปะ เสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม กับโอกาสของประเทศไทย” ผศ.ดร ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การบรรยายเรื่อง “กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของนานาประเทศ” คุณกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บรรยายเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยชนะใจได้ด้วยรายละเอียด”

ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายเท่านั้น หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

แต่วันนี้ความท้าทายใหม่ได้เริ่มส่งสัญญาณ โดยเฉพาะการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ที่ตระหนักเหมือนประเทศไทยว่า การท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ และนานาประเทศต่างสร้างกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เราจึงจำเป็นต้องพิจารณาการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกัน ขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่สำคัญคือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ การออกแบบการท่องเที่ยวให้สอดรับและตอบสนองกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย หรือที่พวกเราเรียกว่า Tourism for All

โดยงานนี้มี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คุณธนกฤต กิตติธรรมกูล)  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ) และ ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม)  เป็นประธานจัดงาน

**********