Tag Archives: Airasia

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU กับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน/ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง และให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้บริหารโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตาม “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม ประกาศ ณ วันที่…