Tag Archives: ตม.30

สรุปการอบรม การแจ้งที่พักออนไลน์ระบบใหม่ ตม.30 TM30

คลิปประกอบการอบรมออนไลน์ เอกสารประกอบการบรรยาย > https://www.phukettourist.com/wp-content/uploads/2023/10/ปรชุม-ม.38-รร.-นำเสนอ.pdf คลิปบันทึกการอบรมออนไลน์ URL ของระบบใหม่ https://tm30.immigration.go.th/ Clip ประกอบการใช้งานระบบ การลงทะเบียนแบบ ตม. 30 การแจ้งที่พัก แจ้งที่พักคนต่างด้าวรายคน...