ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด Pre ITB 2022 และ ITB Berlin 2022

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  ขึ้นในงาน Pre ITB 2022  และ งาน ITB Berlin  2022  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. งาน Pre ITB 2022 วันที่  3  และ 7 มีนาคม  2565
 • รับ 29  หน่วยงาน  (สามารถเข้าร่วมงานได้หน่วยงานละ  2  ท่าน)
 • 3 มีนาคม 2565 ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 7 มีนาคม 2565 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

 

 1. งาน ITB Berlin 2020  ระหว่างวันที่  9-13  มีนาคม 2565 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   
 • รับ 29  หน่วยงาน  (ท่านสามารถรับบัตรเข้างานฟรี  จำนวน  1  ใบ)

อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ประเภทสมาชิก ITB Berlin + Pre ITB 2022 ITB Berlin 2022   ONLY Pre ITB 2022 ONLY
·    สมาชิก PTA + ชำระค่าธรรมเนียมห้องพัก  อบจ. ราคาปกติ *ส่วนลด 15 % ราคาปกติ *ส่วนลด 10 % 40,000
85,000 72,250 75,000 67,500
·   สมาชิกสมาคมฯ ทุกประเภท 90,000 76,500 80,000 72,000
·   ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 100,000 85,000 90,000 81,000
หมายเหตุ  ราคาข้างต้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

       ***อัตราส่วนลด เมื่อท่านทำการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่   31 ธันวาคม 2564เท่านั้น***

ในการนี้ทางสมาคมฯ   จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจร่วมงานดังกล่าว  สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันได้ที่  https://forms.gle/aoYFqwBtgK7J8tJX6  ในวันที่ 1 ธันวาคม   2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมงานดังนี้.-

 1. หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 2. หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 3. รับจำนวนจำกัด 29 หน่วยงาน ( First Come First Serve : 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน
 4. ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้(เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)
 5. สมาคมฯ ขอรับเงินเต็มจำนวน (100%) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากท่านไม่ชำระเงินภายใน  วันที่ ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับส่วนลด
 6. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลังจากการยื่นใบสมัคร สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมและจะให้ผู้สมัครสำรองเข้าแทนที่
 7. กรณีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วประสงค์ที่จะถอนตัวหรือยกเลิกไม่ ร่วมงาน กรุณาแจ้งความประสงค์นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสมาคมฯ หากสมาคมฯ ได้รับแจ้งหลังวันที่ 20 มกราคม 2565  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานหากพ้นกำหนด
 8. Only participants who have recovered from Covid or have been fully vaccinated having received an EU-approved Covid-19 vaccine, and who supply corresponding proof thereof, may be admitted to the event. A list of EU-approved Covid-19 vaccines can be found here.
 9. At the same time, the fact that as per the latest directive only persons who are vaccinated or have recovered from Covid may take part means you have greater freedom to plan your participation:
 • When planning a stand there is no need to consider social distancing requirements
 • Attendance numbers on the stand are unlimited
 • Masks need not be worn
 • It is possible to hold events on the stand

The current admission requirements provide important answers, enabling you to better prepare for ITB Berlin 2022. The key element of ITB Berlin 2022 is being able to meet face-to-face again. The new rules will make this safer and a more intense experience.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล์***

(นายภูมิกิตติ์   รักแต่งาม)
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต