ระเบียบข้อบังคับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอรับรองในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ วันที่ 29 เมษายน 2564 ท่านสามารถ download เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่ >> ดาวน์โหลด