ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani

ที่ สทภ.ว.065/2564

24 กุมภาพันธ์   2564

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”
เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”   ระหว่างวันที่   12 – 14   มีนาคม   2564  ณ จังหวัดอุดรธานี  จัดกิจกรรมการตลาดแบบ Consumer Fair   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัด  ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยว  และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชน  และเป็นการกระจายรายได้ในการท่องเที่ยวไปยังวันธรรมดามากยิ่งขึ้น

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รับจำนวนจำกัด 25 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ
  • ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/eoVsag8JsALenSR39  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา  13.30 น.  ทางสมาคมฯ จะประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวัน 5 มีนาคม 2564 ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้

Download หนังสือฉบับจริง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต