ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”

ที่  สทภ.ว.309/2564
13 กันยายน   2564

เรื่อง      ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”
เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  โดยการสนับสนุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”  ภายในงานสัมมนา “PHUKET SAND BOX พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีใหม่   ในวันอาทิตย์ที่ 19  กันยายน  2564  ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Phuket Patong Beach Resort รูปแบบการจัดงานการเจรจาธุรกิจ Business Matching (B2B)  โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนกลาง สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมงาน  40 หน่วยงานโดยประมาณ

ในการนี้ทางสมาคมฯ  จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย  เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานมีสถานที่รองรับการประชุมได้ 30 คนขึ้นไป
  • ได้รับตราสัญญาลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)
  • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • รับจำนวนจำกัด 20 หน่วยงาน  (1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ 1 ท่านเท่านั้น) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาด และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  • ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันอังคารที่ 14 กันยายน  2564  เวลา 00 น.  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6oo9BuUyeAyQBrPSA
  • ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล์***

(นางพนัชกร  ใจเย็น)

อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เปิดลงทะเบียน 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

กำหนดการ

งานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะภายในงานสัมมนา “PHUKET SAND BOX พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 19  กันยายน  2564  ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Phuket Patong Beach Resort

————————————————————-

เวลา   15.30 น.              ผู้ประกอบการลงทะเบียน

เวลา   16.00 น.              งานสัมมนา “PHUKET SAND BOX พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีใหม่”  โดย

  • นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • นางสาวกันยารัตน์ วงศ์สวนนท์ ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน (ภูเก็ต)

เวลา   17.00 น.              เริ่มงานการเจรจาธุรกิจ Business Matching (B2B)

เวลา   18.00 น.              จบงาน

————————————————————-