ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang”

ที่ สทภ.ว.057/2565

26 มกราคม   2565

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang”
เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต  ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Trang”   ระหว่างวันที่   11 – 13 กุมภาพันธ์   2565  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  สาขาตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดเงินหมุนเวียน , ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนให้มากที่สุด

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รูปแบบการจัดงานการทำการตลาดแบบ Consumer Fair
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
  • รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ
  • ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 2,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)
  • สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9ZWCkKveX46MTDA48    ในวันที่ 29 มกราคม2565  เวลา  30 น.
  • ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต