ภูเก็ตเปิดเมืองรับ 2 งานใหญ่ที่สุดด้านการท่องเที่ยวของไทย Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel mart 2022

ภูเก็ตเปิดเมืองรับ 2 งานใหญ่ที่สุดด้านการท่องเที่ยวของไทย Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel mart 2022

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ Andamanda นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและทั่วโลกในงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel Mart 2022 และการเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวและความร่วมมือกันของกลุ่มอันดามัน” โดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต คุณพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คุณวัฒนะ เริงสมุทร ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคุณกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีชาวภูเก็ตมีความพร้อมร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน Thailand Tourism Congress 2022 ประกอบด้วยภาครัฐ และเอกชนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา กรรมการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 400 คน และ Thailand Travel Mart 2022 จำนวนเอเย่นทัวร์ สื่อมวลชน ที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตกว่า 700 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนความเห็น ระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก จึงขอเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะจะเดินทางเข้ามาให้ได้รับความประทับใจกลับไป

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยินดีสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ทั้ง 2 งานว่า งาน Thailand Travel Mart+ 2022 Phuket ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งในปี พ.ศ.2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้รัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงาน TTM+ ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย

ซึ่งก่อนหน้างาน TTM+ จะมีงาน Thailand Tourism Congress 2022 เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงาน ทั้ง 2 งาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 (TTC2022) ว่า “มีความจำเป็นและสำคัญต่อการทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มีการพัฒนาไปสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีความยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยว บทเรียนจากโควิดน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ พวกเราในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้หยุดคิด ทบทวน และตั้งหลักในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า บทเรียนเรื่อง Over Tourism ที่มองไปในชายหาดแล้วเห็นแต่ศีรษะคนเต็มชายหาด ขยะ น้ำเสีย รวมไปถึงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม และสังคม
คำถามคือ เราจะสมดุลเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างไร เราจะบริหารคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร และเราจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร คำตอบทั้งหมดจะมาจากการได้รับทราบข้อมูลแนวโน้มในอนาคต รวมถึงปัจจัยภายนอกหลากหลาย และผ่านการระดมสมองจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกระดับทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค ที่จะผนึกกำลังกับหากสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทางผู้จัดงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ขอเชิญชวนผู้บริหารในสมาคมด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยเข้าร่วมเวทีการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://form.jotform.com/221261287256455

ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.com/221261639137050 โดยมีค่าลงทะเบียนตลอดการสัมมนา 2,000 บาท หรือสอบถามได้ที่ 076 610365-6
นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) “จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมอย่างสูงในการเป็นเดสติเนชั่นของการจัดงานประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงานไมซ์ รวมถึงศักยภาพความพร้อมของบุคลากรด้านไมซ์ในพื้นที่ ดังนั้นการที่ทีเส็บ ภาคใต้ ให้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 จึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ซิตี้ระดับโลก ทั้งนี้ คุณพัฒนชัยยังกล่าวเสริมว่า ขอให้ชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand โดยทีมไทยแลนด์จะต้องร่วมประมูลสิทธิ์แข่งกับอีก 4 ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้แก่ สหรัฐอเมริกา / อาร์เจนติน่า / เซอร์เบีย และสเปน โดยมีภารกิจในการนำเสนอจังหวัดภูเก็ตต่อคณะกรรมการ Bureau International des Expositions ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปลายเดือนมิถุนายนนี้

และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Travel Mart + 2022 Phuket” หรือ TTM+ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ณ อังสนาลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปี พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีแผนการประกาศเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ททท. ได้กําหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยสําหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 2565 ภายใต้ CommunicationConcept “Visit Thailand Year 2022, Amazing New Chapters”

การจัดงาน TTM+ นับว่าเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงานโดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย กิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG, Tourism Awards, Workation หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Buyers) จำนวน 277 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก ผู้ขาย (Sellers) จํานวนประมาณ 264 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่
กลุ่ม MICE กลุ่ม Entertainment กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent กลุ่ม Transportation/Carrier กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่น ๆ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 100 ราย

กิจกรรมภายในงาน TTM+ 2022

  • Pre-Tour กิจกรรมที่นํา Hosted Buyer/International Buyer/International Media สํารวจ ศึกษาและรับข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นมุมมองทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรม วิถีชีวิตของจังหวัดภูเก็ต
  • Thailand Product Update กิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทิศทางการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาประเทศ
  • TTM Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นโดยเชิญ Speakers ที่สอดคล้องกับธีมการจัดงานมาถ่ายทอดและนําเสนอให้ความรู้/มุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน
  • กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Appointment) เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้มีการเจรจาและนําเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
  • Welcome Reception เป็นกิจรรมเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และในประเทศที่เข้าร่วมงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 610365-6 Page FB:Phuket Tourist Association
………………………………………