ข่าววันที่ 30 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต