ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Had Yai”

ที่ สทภ.ว. 407/2563
14 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Hat Yai”
เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดให้มีงานส่งเสริมการขายและการตลาดขึ้น ภายใต้ชื่อ “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ @Ceantral Hat Yai” ในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัด ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น  ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 4,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2563

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/RxERrs7Mn5gHWEgs8    ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.30 น. โดยทางสมาคมฯ จะประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวัน 18 พฤศจิกายน ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***

 

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต